concep

  132785954 2821808341418404 2932508452444847488 o

 

ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ชื่อ
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
  1. นายสมบูรณ์ บัวบาน
2523-2533
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์
  2. นายอนันต์ สวัสดิถาวร
2533 - 2535
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  3. นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
2535 - 2540
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  4. นายเอกชัย เชียงศรี
2540 - 2542
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  5. นายโสภณ กันภัย
2542 - 2545
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  6. นายโสภณ ฮ้อเผ่าพันธ์
2546 - 2553
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  7. นายประสาร พันธ์ลิมา
2553 - 2556
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  8. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
2556 - 2561
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  9. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
2561 - 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  10. นางสาววารี ชีวะเจริญ
2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ปัจจุบัน

   
 

นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

 
 

นางชุมพร เลิศนอก
รองผู้อำนวยการ

  นายอภิชาติ ชุติรัตนา
รองผู้อำนวยการ


logo nice

588a64c6d06f6719692a2d0c ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

588a64c6d06f6719692a2d0c ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เดิมมีชื่อว่า "ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค" จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และรัฐบาลไทยได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลกนำมาพัฒนาการศึกษาในโครงการนี้ โดยดำเนินการจัดตั้งตามเขตการศึกษา เขตละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของเขตการศึกษา 7 ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะคล้ายโรงฝึกงานรวม มีลักษณะเหมือน Area Vocational Center หรือ Joint Vocational Center หรือ Technical Education Center หรือ Cetralized Workshop ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยอุปกรณ์โรงฝึกงาน และห้องทดลองต่าง ๆ ที่ทันสมัยและบุคลากร ทำหน้าที่สอนและฝึกวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนผู้สนใจที่จะเรียนวิชาชีพ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2523 เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2524 และกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2523

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง สามารถผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของต่างประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณการผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นจึงมีการปรับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ เปิดสอนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์เป็น "วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์" (Nakhonsawan Industrial and Community Education college : NICE) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534

588a64c6d06f6719692a2d0c สถานที่ตั้ง :

พื้นที่ : 28 ไร่ 52 ตารางวา บริเวณริมถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 233 - 234 ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 4 กิโลเมตร เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

map

 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 056- 255347 056-255584 
 หมายเลขโทรสาร : 056-255395

 

  ปรัชญาวิทยาลัย   

5420919b9f

  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
  ล้ำเลิศวิชา   นำความรู้สู่ชุมชน"
  
   

 


 วิสัยทัศน์
       images
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมระดับประเทศและภูมิภาค "
 


 พันธกิจ

   png clipart mission statement vision statement business marketing business service people  1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรหลากหลาย
          เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย สร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
         เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการบริการชุมชน  สอดคล้องกับหลักปรัชญา
         ของเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
         ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 อัตลักษณ์ :"บริการชุมชน"
 เอกลักษณ์ : "ศูนย์ฝึกวิชาชีพสู่ชุมชน"